APHARMA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Z godnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Apharma Mirosław Rogoziński, 91-839 Łódź, ul. Łagiewnicka 59/11.

2) W sprawie Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się pod adresem info{at}apharma.com.pl

3). Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (imienia, nazwiska, firmowego adresu email, służbowego  nr telefonu, informacji o zatrudnieniu) związane jest z realizacją usługi szkoleniowej.

3). Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom z którymi Apharma Mirosław Rogoziński zawarła umowę o współpracy, ale tylko i wyłącznie w zakresie realizowanej usługi organizacji i realizacji szkoleń dla pełnej jej kompleksowości i odpowiedniego standardu merytorycznego.

4). Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wypełnienia celu dla jakiego zostały zebrane lub do momentu żądania usunięcia danych.

6). Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływy okresu archiwizacji, regulowanej odrębnymi przepisami prawa w zakresie sporządzania, przetwarzani i archiwizacji dokumentacji szkoleniowej/nadającej kwalifikacje jak i dokumentacji finansowo – księgowe.

7). Podanie danych osobowych jest wymagane dla uczestnictwa w szkoleniu. W przypadku nie wyrażenia  zgody i niepodania danych osobowych usługa nie może zostać zrealizowana.

8). Na podstawie zapisów Rozporządzenia, w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

    a. prawo dostępu do treści danych (art. 15);

b. prawo do sprostowania danych (art. 16);

c. prawo do usunięcia danych (art. 17);

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18);

e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21).

9). W przypadku, gdy Pani/Pan wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

10). Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;